Contributor Covenant

پیمان نحوه‌ی برخورد با مشارکت کننده

تعهد ما

برای ایجاد محیط باز و خوشایند، ما به عنوان مشارکت کنندگان و توسعه دهندگان متعهد می‌شویم که شرکت کردن در پروژه ها و جامعه‌مان تجربه‌ای بدون آزار برای همگان، صرف نظر از سن، اندازه‌ی بدن، معلولیت، قومیت، هویت جنسی، سطح تجربه، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، شکل ظاهری، نژاد، مذهب، هویت و جهتگیری جنسی باشد.

استانداردهای ما

نمونه های نحوه ی برخورد مشارکت کنندگان برای ایجاد محیطی مثبت شامل موارد ذیل می باشد:

نمونه های برخورد غیرقابل‌قبول توسط شرکت کنندگان شامل موارد ذیل است:

مسئولیت های ما

توسعه دهندگان پروژه موظند که استانداردها ی برخورد قابل قبول را وضوح بخشند و از آنها انتظار می رود که در صورت مشاهده ی هر گونه رفتار غیرقابل قبول برخوردی متناسب برای تصحیح این رفتار انجام دهند.

توسعه دهندگان پروژه حق دارند و مسئولند که کامنت ها، کامیت ها، کد، ویرایش های ویکی، مشکلات، و هر نوع مشارکتی که با پیمان نهوه ی برخورد با مشارکت کننده همخوانی نداشته باشند را حذف، ویرایش یا رد کنند، یا به صورت موقت یا دائمی مشارکت کننده ی ای که رفتارهایی که به نظرشان غیرقابل قبول، تهدید کننده، توهین آمیر، یا مضر است انجام می دهد را تحریم کنند.

حوزه

این پیمان هم به داخل محیط پروژه و هم به فضاهای عمومی که شخص نماینده ی پروژه یا کامیونیتی آن است اعمال می شود. نمونه های نمایندگی یک پروژه یا کامیونی شامل استفاده از ایمیل رسمی پروژه، ارسال پست از حساب کاربری رسمی در شبکه های اجتماعی، یا فعالیت به عنوان نماینده ی برگزیده در یک رویداد آنلاین یا آفلاین میشود. نمایندگی یک پروژه می تواند توسط توسعه دهندگان پروژه تعریف و تصریح شود.

اجرا کردن

هرگونه برخورد سوءاستفاده گرایانه، آزاردهنده، یا به هرشکل غیرقابل قبول می بایست به تیم پروژه از طریق [آدرس ایمیل را وارد کنید] اطلاع داده شود. تمایمی شکایات بررسی و پیگیری خواهند شد و پاسخ مناسبی با توجه به شرایط داده خواهد شد. تیم پروژه موظف است محرمانگی اطلاعات گزارش دهنده ی رخداد را حفظ کند. توضیحات در مورد سیاست های خاص دیگر هم می تواند به طور جداگانه اضافه شود.

توسعه دهندگان پروژه ای که از این پیمان پیروی نکنند یا آن را اجرا ننمایند با مجازات های موقت یا دائمی که توسط مدیران پروژه تعییین می شود مواجه خواهند شد.

ارجاع

این پیمان نحوه ی برخورد از [پیمان مشارکت][صفحه نخست]، نسخه ۱.۴، که در آدرس https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html در دسترس است برداشته شده است. [صفحه نخست]: https://www.contributor-covenant.org

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc